AVATalk Language Schools

موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه

 

 

ثبت نام

تعیین سطح

شروع کلاس روزهای فرد

شروع کلاس روزهای زوج

فاینال روزهای فرد

فاینال روزهای زوج

Make up روزهای فرد

Make upروزهای زوج

بهار یک

سه شنبه 15 فروردین

چهارشنبه 16 فروردین

پنج شنبه 17 فروردین

شنبه 19 فروردین

یک شنبه 24 اردیبهشنت

شنبه 23 اردیبهشت

 جمعه 1 اردیبهشت

بهار دو

سه شنبه 26 اردیبهشت

چهارشنبه 27 اردیبهشت

پنج شنبه 28 اردیبهشت

شنبه 30 اردیبهشت

یک شنبه 4 تیر

شنبه 3 تیر

 

جمعه 26 خرداد

تابستان یک

چهارشنبه 7 تیر

پنج شنبه 8 تیر

یک شنبه 11 تیر

شنبه 10 تیر

یک شنبه 15 مرداد

شنبه 14 مرداد

جمعه 6 مرداد

 

تابستان دو

سه شنبه 17 مرداد

چهارشنبه 18 مرداد

پنج شنبه 19 مرداد

شنبه 21 مرداد

پنج شنبه 23 شهریور

شنبه 25 شهریور

 

جمعه 10 شهریور