AVATalk Language Schools

موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه

 

 

ثبت نام

تعیین سطح

شروع کلاس روزهای فرد

شروع کلاس روزهای زوج

فاینال روزهای فرد

فاینال روزهای زوج

Make up روزهای فرد

پاییز یک

دوشنبه 10 مهر

سه شنبه 11 مهر

پنج شنبه 13مهر

چهارشنبه 12 مهر

سه شنبه 16 آبان

چهارشنبه 17 آبان

 جمعه 28 مهر

پاییز دو

شنبه 20 آبان

یک شنبه 21 آبان

سه شنبه 23 آبان

دوشنبه 22 آبان

سه شنبه 28 آذر

چهارشنبه 29 آذر

جمعه 10 آذر 

زمستان یک

شنبه 2 دی

یک شنبه 3 دی

سه شنبه 5 دی

چهارشنبه 6 دی

سه شنبه 10 بهمن

چهارشنبه 11 بهمن

زمستان دو

شنبه 14 بهمن

یک شنبه 15 بهمن

سه شنبه 17 بهمن

چهارشنبه 18 بهمن

پنج شنبه 24 اسفند

چهارشنبه 23 اسفند

جمعه 11 اسفند

اطلاعات بیشتر  http://telegram.me/avatalkterms: