AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

دوره های آموزش زبان برای اهداف ویژه


آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه برای کارمندان سازمانها و ارگانهای مختلف
آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه برای کارمندان کارخانه ها
آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه برای کارمندان و هیات علمی دانشگاهها
آموزش زبان انگلیسی برای دوره های فوق لیسانس و دکتری
 TOEFL, IELTS, MSRT, TOLIMOدوره های