AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

ثبت نام و پرداخت شهریه فقط در روزهای از پیش تعیین شده مقدور بوده و عواقب عدم ثبت نام بموقع در صورت تکمیل ظرفیت به عهده خود زبان آموز می باشد.

بیش از 3 جلسه غیبت در طول ترم موجب محرومیت از امتحان فاینال می باشد.

رعایت شئونات اسلامی و پوشش مقنعه برای خواهران جهت حضور در موسسه الزامیست.

هرگونه مرخصی ترمی مستلزم شرکت دوباره در آزمون تعیین سطح می باشد.

تغییر ساعت/کلاس و شعبه صرفاً با درخواست کتبی و موافقت آموزش تا پایان روز ثبت نام مقدور می باشد.

شهریه پرداختی بعد از شروع کلاسها به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.