AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

لینک زیر مخصوص استفاده برای ترم های بعد از تابستان یک سال 1399 می باشد

سامانه مربوط به تمام زبان آموزان


لینک های زیر مخصوص استفاده برای ترم های قبل از تابستان یک سال 1399 می باشد

سامانه مربوط به تمام زبان آموزان