AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

[ دوشنبه 16 آذر ]

آدرس محل برگزاری آزمونهای TOEFL & GRE


آدرس محل برگزاری آزمونهای TOEFL , GRE : ارومیه بلوار امامت، نرسیده به خیابان شهید اصغری( بهنق یک)، موسسه آموزشی، فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

تلفن: 04433375260